Nadsyłanie Streszczeń

Format streszczenia:
• Maksymalnie 1 strona A4 w języku polskim, czcionka "Times New Roman", wszystkie marginesy po 2,5 cm (górny i dolny oraz lewy i prawy);
• Tytuł streszczenia wyśrodkowany i wytłuszczony, czcionka wielkość 14 punktów, interlinia 1;
• Poniżej dane Autorów: imiona i nazwiska (podkreślone nazwisko autora prezentującego pracę) - rozmiar czcionki 12, wytłuszczone i wyśrodkowane, interlinia 1, oddzielone od tytułu oraz afiliacji jedną pustą linią;
• W nowej linii nazwa i adres instytucji, wyśrodkowane, kursywa, - rozmiar czcionki 12, interlinia 1, oddzielone od autorów i treści streszczenia jedną pustą linią;
• Tekst streszczenia - czcionka 12 pt, 1,5 odstępu między wierszami, wyrównanie do obu marginesów, wcięcie akapitowe 0,5 cm;
• Ewentualne pozycje bibliograficzne pod tekstem numerowane w nawiasach kwadratowych, czcionka 10 pt, interlinia 1, oddzielone od tekstu jedną pustą linią;
• Prosimy nie numerować stron oraz nie stosować dodatkowych elementów formatowania.

Prosimy o określenie preferowanego formatu prezentacji: USTNA lub PLAKAT w treści poczty elektronicznej, do której dołączony jest załącznik ze streszczeniem.

Termin zgłaszania prac upływa w dniu 14 października 2018 roku.

Streszczenia należy wysyłać na adres: pawel.czuba@nanosam.pl